Năm 2023-2024

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 (Thực hiện công khai Điểm c, Khoản 1, Điều 7 của Quy chế công khai)

Tải tại đây

 

Thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2023 (Thực hiện công khai Điểm g, Khoản 1, Điều 7 của Quy chế công khai)

Tải tại đây

 

Biểu mẫu 18A _Quy mô đào tạo tính đến 31/12

Tải tại đây

Biểu mẫu 18B_ Thông tin tốt nghiệp

Tải tại đây

Biểu mẫu 18G

Tải tại đây